Kérem, mielőtt bármilyen szolgáltatásomat igénybe veszi, tanulmányozza alaposan az ÁSZF-et valamint az Adatkezelési nyilatkozatot! Köszönöm!


Általános Szerződési Feltételek

amely létrejött egyrészről

Frányó Tímea Anna (Adószáma: 69088890126; Nyilvántartási száma: 52682117; Elektronikus (e-mail) cím: franyotimi@gmail.com; Telefon: +3630845-2810) mint szolgáltató - a továbbiakban: Szolgáltató

másrészről

Szolgáltató 1. pontban jelzett honlapján elérhető szolgáltatás igénybe vevője, mint felhasználó - a továbbiakban: Felhasználó

a továbbiakban együttesen: szerződő felek

között az alábbiak szerint:

A szerződés tárgya:

 1. Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi a www.franyotimea.hu weblap (a továbbiakban: honlap), amelyen keresztül életvezetési tanácsadói - coaching, mentálhigiénés segítő beszélgetés jellegű feladatokat, gyógypedagógiai jellegű feladatokat, valamint oktatási, tanulásmódszertani tréning és nevelési szakértői jellegű feladatokat (a továbbiakban: szolgáltatás) lát el annak érdekében, hogy a Felhasználót és/vagy gyermekét egyéni problémája megoldásában támogassa. Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás nem minősül egészségügyi ellátásnak, Szolgáltató kizárólag tanácsadást végez, konzultációt és mentorálást nyújt. Gyógypedagógiai jellegű feladatok esetén képesítésének megfelelő, nemzetközileg standardizált és Magyarországon érvényes engedéllyel rendelkező diagnosztikus vizsgálatokat végez a Felhasználó kifejezett kérésére. 
 2. Felhasználó lehet minden cselekvőképes természetes személy. Korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) vagy cselekvőképtelen kiskorú Felhasználó esetén a szolgáltatás igénybe vételéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Abban az esetben azonban, ha a Felhasználó nyilatkozata - és az általa megadott valótlan életkor - ellenére a valóságban mégsem töltötte még be a 18. életévét, Szolgáltató semminemű felelősséget vállalni nem tud.
 3. Cselekvőképtelen személy önállóan nem veheti igénybe a szolgáltatást. 
 4. Amennyiben az életvezetési vagy gyermeknevelési  konzultáció során kiderül, hogy a Felhasználó nincs cselekvőképessége birtokában (kivéve a 14. életévüket be nem töltött kiskorú személyeket) vagy mentális problémákkal küzd, a Szolgáltató a további ellátástól elzárkózik, és pszichiátriai kezelést javasol vagy a Felhasználó problémájának megfelelő, más egészségügyi szakemberhez irányítja őt.
 5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.franyotimea.hu honlapon olvasható blogbejegyzések nem minősülnek szakmai állásfoglalásnak, tekintettel arra, hogy minden helyzet és probléma egyedi, ezért egyéni elbírálást kíván, ami a Felhasználó felelőssége.
 6. Szerződő felek rögzítik, hogy Felhasználó az 1. pontban megjelölt honlapon az egyes menüpontok alatt felsorolt szolgáltatások igénybevétele esetén a kifejezett hozzájárulásával tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy a fenti tevékenységekkel - Felhasználó és Szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre, melyre vonatkozóan a jelen - illetve az 1. pontban hivatkozott honlapon feltüntetett mindenkori - Általános Szerződési Feltételekben foglaltak kötelezően irányadóak, annak rendelkezései a szerződő feleket kötik. A szerződés írásba foglalt, magyar nyelvű szerződésnek minősül, az Szolgáltató által iktatásra, és annak megkötésétől számított öt évig megőrzésre kerül.

A szolgáltatás tartalma:

Szolgáltató az 1. pontban rögzített szolgáltatás keretében Felhasználók részére különböző módszerek igénybe vételének lehetőségével életvezetési, gyermeknevelési vagy gyógypedagógiai jellegű szolgáltatást biztosít.

A szolgáltatás igénybe vétele:

A www.franyotimea.hu oldal Kapcsolat menüpontja alatt rögzített elérhetőségek bármelyikén szóban vagy elektronikus levél formájában előre egyeztetett időpontban: 

 • személyesen, a Szolgáltató által megjelölt helyen (személyes konzultáció),
 • vagy Zoom videohívás igénybe vételével történik (online konzultáció).
 • személyes tanácsadás esetén Szolgáltató fenntartja a tanácsadás helyszínének vagy időpontjának megváltoztatási jogát, melyért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. Online tanácsadás esetén Szolgáltató fenntartja a tanácsadás időpontjának megváltoztatási jogát, melyért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

Lemondási feltételek: 

 1. Online konzultáció esetében a foglalás lemondására a Felhasználó részéről a lefoglalt időpontot megelőző minimum 24 órával van lehetőség. Amennyiben a lemondás a Felhasználó részéről a lefoglalt időpontot megelőző kevesebb, mint 24 órával történik, a Felhasználó a konzultáció teljes díját köteles megtéríteni, függetlenül attól, hogy a konzultációt végül igénybe veszi vagy sem. 
 2. Személyes tanácsadás esetén Felhasználót a foglalás lemondására a Felhasználó részéről a lefoglalt időpontot megelőző minimum 24 órával van lehetőség. Amennyiben a lemondás a Felhasználó részéről a lefoglalt időpontot megelőző kevesebb, mint 24 órával történik, a Felhasználó a konzultáció teljes díját köteles megtéríteni, függetlenül attól, hogy a konzultációt végül igénybe veszi vagy sem.
 3. Két egymást követő alkalommal a kliens által lemondott ülés esetén a harmadik alkalomra nincs mód, a lefoglalt időpontok törlésre kerülnek, azokat a Szolgáltató nem tartja fenn.   
 4. Amennyiben a lemondást a Szolgáltató kezdeményezi, kompenzálásként a következő konzultáció árát 50%-os mértékben visszatéríti. 
 5. Mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató esetében kivételt képeznek a "vis major" esetek, mint baleset, karantén vagy egyéb bizonyítható és egyéni méltányolást érdemlő esetek, melyekről a döntés minden esetben a Szolgáltató jogköre. 

A szolgáltatás ellenértéke:

 1. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató minden, a honlapon megjelölt tevékenysége akár személyes, akár online formában valósul meg, minden esetben díjköteles szolgáltatások. Ezek igénybe vétele díjfizetés ellenében, előzetes időpontfoglalás alapján történik.

 2. A szolgáltatás ellenértékét Szolgáltató a Felhasználóval személyes vagy online kapcsolatfelvétel útján közli. Szolgáltató fenntartja a díjemelés jogát, amelyről a Felhasználót a következő konzultáció előtt minimum 5 munkanappal tájékoztatni köteles. A szolgáltatás Szolgáltató által meghatározott díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltató részére a 6. pontban megjelölt fizetési módok valamelyikének igénybe vételével.

Díjfizetési módok:

A szolgáltatás díjának megfizetése a Felhasználó választása szerint az alábbi módok igénybe vételével történhet személyes és online konzultáció esetében is:

1. Nyomtatott számlaigényt a Felhasználó lehetőség szerint a konzultáció előtt 24 órával jelzi a Szolgáltatónak. Online számla küldése minden esetben a megadott e-mail címre történik.

2. Az óradíjas szolgáltatásokért a helyszínen fizetni készpénzzel, illetve díjbekérőn keresztül előre utalással lehetséges. Az óradíjas szolgáltatások megfizetése előre, egyösszegben, a Szolgáltató egyedi ajánlata szerinti kedvezményes csomagban is lehetséges, amennyiben a feltételeket a Felhasználó írásban elfogadja.

3. Kivételt képeznek A) a gyógypedagógiai jellegű szolgáltatások, ezek díja havonta, kizárólag előre egy összegben, minden hónap első konzultációja alkalmával esedékes, valamint B) a tanfolyam jellegű szolgáltatások, melyek esetében a tanfolyam díja vagy 1. részlete a tanfolyamot megelőző 5 munkanappal esedékes. Amennyiben a tanfolyamot a Felhasználó vagy kiskorú Gyermeke nem fejezi be, a tanfolyam díja ez esetben is esedékes. Egyéni pótlásra nincs lehetőség. 

4. A díjfizetéshez a Felhasználó köteles megadni vezeték- és keresztnevét, valamint lakcímét. A Szolgáltató kijelenti, hogy a fenti adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Kiegészítés online konzultáció esetében:

A díjfizetés díjbekérővel, kizárólag előre utalással, a Szolgáltató által a Felhasználó részére elküldött és megjelölt bankszámlaszámra történhet.

A díjfizetéshez a Felhasználó köteles megadni vezeték- és keresztnevét, valamint lakcímét. A Szolgáltató kijelenti, hogy a fenti adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. 

Online konzultáció esetén a szolgáltatás díjának legkésőbb a konzultációs időpont előtt 3 órával meg kell érkeznie a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra, amelynek adatait Szolgáltató korábban elküldte Felhasználó részére. A díj megérkezésekor küldi meg a Szolgáltató a Felhasználó részére a Zoom videohívás linkjét. A Szolgáltató a link megküldésével tájékoztatja a Felhasználót az összeg megérkezéséről.

Felelősségre vonatkozó rendelkezések:

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a konzultáció nem minősül egészségügyi ellátásnak, mentális problémák esetén Szolgáltató pszichiátriai ellátás igénybe vételét javasolhatja.

A konzultáció nem menti fel Felhasználót saját sorsa, élete fölött levő személyes felelőssége alól. A konzultációkon elhangzó szempontok elfogadása/betartása minden esetben a Felhasználó felelőssége. Felhasználó tetteiért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató sürgős esetben, vagy öngyilkossági veszély fennállása esetén az ingyenes telefonos lelki segély szolgálat igénybe vételét javasolja.

A Szolgáltató kijelenti, a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért a Felhasználó felel, azokért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

Felhasználó kötelezettséget vállal, és garantálja, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat rendeltetésszerűen, jogszerűen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek maradéktalan betartásával veszi igénybe. Felhasználó ezúton kötelezi magát, hogy felhívásra, a felhívásban foglalt határidőben a Szolgáltatónak megtéríti mindazon kártérítést, bírságot, és minden egyéb költséget, amelyeket az illetékes hatóságok, bíróságok vagy harmadik személyek a vonatkozó jogszabályok és/vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek Felhasználó általi megszegése, vagy az abból eredő következmények miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben. Fentiek alapján a jogszabályi keretek között Felhasználó a jogosulttal szemben (a Szolgáltató helyett) közvetlenül köteles helytállni, ennek alapján a kiszabott bírságot, megállapított kártérítést, költségeket a kiszabó, megállapító hatóság, bíróság, harmadik személy részére megfizetni. Amennyiben a Szolgáltató részéről már megtörtént a fentiek megfizetése, a Felhasználónak azonnali megtérítési kötelezettsége van a Szolgáltató felé.

Szolgáltató nem felel a Felhasználó által megadott (ide értve a Felhasználó egészségi állapotával kapcsolatos információkat), illetve a későbbiekben módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan megadott adatokból eredő semmilyen következményekért.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben megfogalmazottak fenntartásával, figyelembevételével és azokkal összhangban Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármilyen közvetlen vagy közvetett következmény, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket és a nem vagyoni kárt is.

Szerzői jogi rendelkezések:

Felhasználó a honlap böngészésével arra szerez jogosultságot, hogy a Honlapon olvasható tartalmakat saját személyes információ szerzés céljára felhasználja fel. A honlapon található tartalmak a Szolgáltató szellemi termékeit képezik, melyek bármilyen üzleti célú felhasználása vagy átvétele a Szolgáltató engedélyéhez kötött. Ennek megsértése esetén másolt oldalanként napi 100000 Ft kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldaltartalomnak minősül, ha az átvétel a teljes oldaltartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza az említett, engedély nélkül átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja, ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére. Felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog szabályozásának.

Felhasználóra vonatkozó egyéb rendelkezések: 

Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó részéről jogsértő, vagy az Általános Szerződési Feltételeket sértő magatartást észlel, jogosult - a Felhasználó előzetes értesítését követően - Felhasználót szolgáltatás igénybe vételéből kizárni - kártérítés fizetési kötelezettség nélkül.


Panaszkezelés:

 1. Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos bárminemű panaszát szóban vagy a Kapcsolat menüpont alatti elérhetőségeken közölheti Szolgáltatóval, aki a panaszt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 2. Felhasználó panasza esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

A szerződés megszűnése:  

A jelen szerződés megszűnik:

- a Felhasználó és a Szolgáltató szóbeli közös megegyezésével.

- azonnali hatállyal rendkívüli felmondás esetén.

Azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra a felek súlyos, vagy ismételt szerződésszegése esetén van lehetőség. A rendkívüli felmondást a másik féllel ajánlott, tértivevényes levélben kell közölni. Amennyiben a rendkívüli felmondásra a Felhasználó részéről került sor a teljesítés bármely szakaszában, a Felhasználó köteles a Szolgáltató részére a megrendelt szolgáltatás teljes díját megfizetni a megrendelt időtartamra, valamint a Szolgáltató kárát is megtéríteni.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya és módosítása:

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. 04.02. napján lép hatályba, és visszavonásig, illetve a mindenkori módosítások hatályba lépéséig érvényes és hatályos. Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni.

Egyéb kiegészítő rendelkezések:

 1. A jelen szolgáltatás tárgyát képező, a honlapon található valamennyi illusztráció, a teljes design, arculatterv és szakmai anyagok, blogbejegyzések a szellemi tulajdonhoz fűződő jog Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, azok nem használhatóak fel, nem többszörözhetőek, nem terjeszthetőek, nem adhatóak ki, nem átruházhatóak, nem jeleníthetőek meg a tulajdonos előzetes, írásos engedélye hiányában.

 2. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek bizonyulna, az a teljes szerződés érvényességét nem érinti, az érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

Szeged, 2021. 04.02.

Adatvédelmi nyilatkozat


Szolgáltató a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a birtokába kerülő adatok, információk személyes adatokat tartalmaznak. Egyúttal kijelenti, hogy a személyes adatok vonatkozásában a mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartja. A Szolgáltatót orvosi titoktartás kötelezi: minden, ami a rendelőben elhangzik szigorúan bizalmas információ.

 1. Felhasználó nyilatkozik arról, hogy a Honlap használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatással kapcsolatban Szolgáltató az alábbi típusú adatok kezelését végezze.
 2. Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállásának időtartama.
 3. A felhasználás célja: a díjbekérő kiküldéséhez, majd számlakibocsátáshoz illetve kapcsolatfelvétel hatékonnyá tételéhez.
 4. Amennyiben Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe, a Szolgáltató által kezelt adatok megismerésére jogosultak a Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtását megvalósító munkavállalói.
 5. Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése során és annak érdekében kezelje. Felhasználó hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy az általa megadott elérhetőségeken Szolgáltató kapcsolatba lépjen vele. 

A jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelési elvek a hatályos adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kerültek kialakításra: 

- 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Adatvédelmi tv.)

Automatikusan gyűjtött, nem személyes információk és adatok

Amikor felkeresi a Szolgáltató honlapját, akkor a weboldal automatikusan olyan információkat gyűjt (például: a használt keresőprogram típusa és az operációs rendszerre vonatkozó információk, a weboldal neve, ahonnan Ön jött, átlagos tartózkodási idő, felkeresett oldalak stb.) amelyek nem egy adott személyhez kerültek hozzárendelésre. Ezeket az információkat a Szolgáltató arra használja fel, hogy a weboldal vonzerejét megállapíthassa és annak tartalmát folyamatosan fejleszthesse.

Szeged, 2021.04.02.